Header Ads

 • Breaking News

  Imena boja podržana na svim browserima


  140 Imena boja su definisana u HTML i CSS color specifikaciji (17 standardnih boja plus 123 varijacija). Probaću da postavim boje ali ću povremeno dodavati i hexadecimalne vrednosti boja.


  17 standardnih boja su: aqua, crna, plava, roza, siva, zelena, lime (limeta), kesten, navy, maslinasta, narandžasta, purple (ljubičasta), crvena, srebrna, tirkizna, bela i žuta.

  Sortirana po HEX Vrednostima

  Color NameHEXColorShadesMix
  AliceBlue #F0F8FFShadesMix
  AntiqueWhite #FAEBD7ShadesMix
  Aqua #00FFFFShadesMix
  Aquamarine #7FFFD4ShadesMix
  Azure #F0FFFFShadesMix
  Beige #F5F5DCShadesMix
  Bisque #FFE4C4ShadesMix
  Black #000000ShadesMix
  BlanchedAlmond #FFEBCDShadesMix
  Blue #0000FFShadesMix
  BlueViolet #8A2BE2ShadesMix
  Brown #A52A2AShadesMix
  BurlyWood #DEB887ShadesMix
  CadetBlue #5F9EA0ShadesMix
  Chartreuse #7FFF00ShadesMix
  Chocolate #D2691EShadesMix
  Coral #FF7F50ShadesMix
  CornflowerBlue #6495EDShadesMix
  Cornsilk #FFF8DCShadesMix
  Crimson #DC143CShadesMix
  Cyan #00FFFFShadesMix
  DarkBlue #00008BShadesMix
  DarkCyan #008B8BShadesMix
  DarkGoldenRod #B8860BShadesMix
  DarkGray #A9A9A9ShadesMix
  DarkGreen #006400ShadesMix
  DarkKhaki #BDB76BShadesMix
  DarkMagenta #8B008BShadesMix
  DarkOliveGreen #556B2FShadesMix
  DarkOrange #FF8C00ShadesMix
  DarkOrchid #9932CCShadesMix
  DarkRed #8B0000ShadesMix
  DarkSalmon #E9967AShadesMix
  DarkSeaGreen #8FBC8FShadesMix
  DarkSlateBlue #483D8BShadesMix
  DarkSlateGray #2F4F4FShadesMix
  DarkTurquoise #00CED1ShadesMix
  DarkViolet #9400D3ShadesMix
  DeepPink #FF1493ShadesMix
  DeepSkyBlue #00BFFFShadesMix
  DimGray #696969ShadesMix
  DodgerBlue #1E90FFShadesMix
  FireBrick #B22222ShadesMix
  FloralWhite #FFFAF0ShadesMix
  ForestGreen #228B22ShadesMix
  Fuchsia #FF00FFShadesMix
  Gainsboro #DCDCDCShadesMix
  GhostWhite #F8F8FFShadesMix
  Gold #FFD700ShadesMix
  GoldenRod #DAA520ShadesMix
  Gray #808080ShadesMix
  Green #008000ShadesMix
  GreenYellow #ADFF2FShadesMix
  HoneyDew #F0FFF0ShadesMix
  HotPink #FF69B4ShadesMix
  IndianRed  #CD5C5CShadesMix
  Indigo  #4B0082ShadesMix
  Ivory #FFFFF0ShadesMix
  Khaki #F0E68CShadesMix
  Lavender #E6E6FAShadesMix
  LavenderBlush #FFF0F5ShadesMix
  LawnGreen #7CFC00ShadesMix
  LemonChiffon #FFFACDShadesMix
  LightBlue #ADD8E6ShadesMix
  LightCoral #F08080ShadesMix
  LightCyan #E0FFFFShadesMix
  LightGoldenRodYellow #FAFAD2ShadesMix
  LightGray #D3D3D3ShadesMix
  LightGreen #90EE90ShadesMix
  LightPink #FFB6C1ShadesMix
  LightSalmon #FFA07AShadesMix
  LightSeaGreen #20B2AAShadesMix
  LightSkyBlue #87CEFAShadesMix
  LightSlateGray #778899ShadesMix
  LightSteelBlue #B0C4DEShadesMix
  LightYellow #FFFFE0ShadesMix
  Lime #00FF00ShadesMix
  LimeGreen #32CD32ShadesMix
  Linen #FAF0E6ShadesMix
  Magenta #FF00FFShadesMix
  Maroon #800000ShadesMix
  MediumAquaMarine #66CDAAShadesMix
  MediumBlue #0000CDShadesMix
  MediumOrchid #BA55D3ShadesMix
  MediumPurple #9370DBShadesMix
  MediumSeaGreen #3CB371ShadesMix
  MediumSlateBlue #7B68EEShadesMix
  MediumSpringGreen #00FA9AShadesMix
  MediumTurquoise #48D1CCShadesMix
  MediumVioletRed #C71585ShadesMix
  MidnightBlue #191970ShadesMix
  MintCream #F5FFFAShadesMix
  MistyRose #FFE4E1ShadesMix
  Moccasin #FFE4B5ShadesMix
  NavajoWhite #FFDEADShadesMix
  Navy #000080ShadesMix
  OldLace #FDF5E6ShadesMix
  Olive #808000ShadesMix
  OliveDrab #6B8E23ShadesMix
  Orange #FFA500ShadesMix
  OrangeRed #FF4500ShadesMix
  Orchid #DA70D6ShadesMix
  PaleGoldenRod #EEE8AAShadesMix
  PaleGreen #98FB98ShadesMix
  PaleTurquoise #AFEEEEShadesMix
  PaleVioletRed #DB7093ShadesMix
  PapayaWhip #FFEFD5ShadesMix
  PeachPuff #FFDAB9ShadesMix
  Peru #CD853FShadesMix
  Pink #FFC0CBShadesMix
  Plum #DDA0DDShadesMix
  PowderBlue #B0E0E6ShadesMix
  Purple #800080ShadesMix
  Red #FF0000ShadesMix
  RosyBrown #BC8F8FShadesMix
  RoyalBlue #4169E1ShadesMix
  SaddleBrown #8B4513ShadesMix
  Salmon #FA8072ShadesMix
  SandyBrown #F4A460ShadesMix
  SeaGreen #2E8B57ShadesMix
  SeaShell #FFF5EEShadesMix
  Sienna #A0522DShadesMix
  Silver #C0C0C0ShadesMix
  SkyBlue #87CEEBShadesMix
  SlateBlue #6A5ACDShadesMix
  SlateGray #708090ShadesMix
  Snow #FFFAFAShadesMix
  SpringGreen #00FF7FShadesMix
  SteelBlue #4682B4ShadesMix
  Tan #D2B48CShadesMix
  Teal #008080ShadesMix
  Thistle #D8BFD8ShadesMix
  Tomato #FF6347ShadesMix
  Turquoise #40E0D0ShadesMix
  Violet #EE82EEShadesMix
  Wheat #F5DEB3ShadesMix
  White #FFFFFFShadesMix
  WhiteSmoke #F5F5F5ShadesMix
  Yellow #FFFF00ShadesMix
  YellowGreen #9ACD32ShadesMix

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad